Written by 9:28 am Afro, Alteridades

El poeta / Powèt lan / The Poet

Samuel Gregoire

 

 

¿Has leído alguna vez poesía escrita en créole? Gracias al poeta chileno Amado J. Láscar, quien preparó el libro Fuego cruzado: Antología épica / Crossfire: Epic Anthology (Virginia, 2020), y al traductor al español e inglés de Ramón Martínez tenemos la oportunidad de disfrutar la palabra de Samuel Gregoire, poeta haitiano que reside en Santo Domingo, República Dominicana desde el 2004.

 

 

 

El poeta

……………………….……..A José Valle Parreño

A veces el día decía un adiós hipócrita
a la luna llena.
Era siempre el mismo capricho fresco
de la mañanita que siempre se escapaba
de la adolescencia.
O tal vez era un sol payaso,
payaso de él mismo,
payaso de nadie.
A mediodía,
no eras el voluptuoso sabor de los vaivenes
de tu sexo costeado sobre la vera de un paisaje
que capitulaba un mar convulso.
Eras el pedazo de esa canción
cuando yo sacaba el amanecer
del pozo de mi espacio tiempo.
Ibas en los pies lavados de una loma,
te hacías el árbol de etimologías
con raíces insondables
creciendo a la velocidad de la luz
sobre mis ojos lentos.
Tú y mis orígenes
eran siempre la misma obsesión
que me hacían bendecir nombres comunes.
Mi pequeño cosmos duerme,
y yo pienso…
Tú y mis orígenes,
dos continentes,
una cuarta y otra cuarta de una isla.
Me daba cuenta de que la tierra entera era una isla,
mitad azulada, mitad verdecida,
mitad grotesca, mitad esquelética.
Yo dormía.
Yo estaba encima de la esfera,
mis sueños esquivaban
los jinglados de un absoluto delirio.
Yo veía un puñado de semilla jingoísta
colmando el abismo de una frontera
engullendo un vómito de hiel.
Yo te veía
entre la jamba de una puerta de céfiro,
vestida de árboles de nubes.
Tu esplendor en la garganta roja
de una tempestad de odas.
Tú eras esa mujer del intrínseco fuego,
mitad mentiroso, mitad cariñoso,
mitad de ese calor trepado sobre los átomos
de esa isla de esfera.
No había aún un nombre
para esa capa caliente,
nadie osaba darle nombre…
Tú y mis orígenes,
historia contada en burdeles,
en palacios,
en palacios burdeles.
La pequeña palabra pagana,
un trozo de eclipse,
un trozo de luz venenosa,
una media luna entre tus piernas,
mis horas sincopadas
en la yuxtaposición de tu página.
El placer,
el grito,
charcos de espermas, verborreas.
El nacimiento del niño poema,
la pequeña estrofa pecaminosa.
El jaculatorio de un acre moral
repintaba ese cielo azulado
de nuestras albas épicas,
en un módico angelote jeremíaco
colmado de secretos de Gog y Magog.
(Tabú, el hombre hecho
poético, el hombre vaginal.)
Tú y mis orígenes,
a veces el pequeño grito
de un insecto insolente
era la discordia.
Tú te escapabas de mis párpados
con el lapso verosímil de un paraíso esbelto.
Los sueños castigados del hombre,
eran fantasmas zahúrdas con su yugo
que me hacía inventarme a mí mismo
y luego comerme a mí mismo.
Tú te escapabas de mí
cuando te vi montado sobre el mabuya
que llamaba el viento de tu exilio.
Tú te escapabas
mientras los hombres cesaban
de cazar sus zombis,
mientras ellos cesaban
de cazar sus cucos,
mientras ellos cesaban
de trazar ángulos entre paralelos
de ego.
A veces yo esperaba
que el sol se encarneciera sobre el horizonte.
Yo iba hacia el poema
entre colinas de sintaxis
buscando un acento agudo
a mi libertad muda.
Yo iba hacia el poema
buscando el hombre que soy
en tus entrañas,
buscando el poeta que soy,
trepado sobre
tus prosas y tus versos vertebrados.
Tú y mis orígenes
eran siempre la obsesión isotrópica
en todos mis sueños.
Mientras mi despertar apagaba la luz,
Mi esperanza se desvanecía
en las espirales espinosas de las fronteras
donde no hay dioses más errantes que otros.

Al poeta…
Al final la poesía no es una lógica del amor
Es el cimiento de la civilización
Cada civilización es una porno de violencia.

 

 

 

Powèt lan

………………………………A José Valle Parreño

Gen de fwa lajounnen an te konn di la lin an
yon adye ipokrit.
Se te menm ti kapris sa byen fre
Maten sa ki toujou ap chape
De adolesans.
Ou petèt se te yon solèy ti joujou,
Ti joujou tèt pal,
Ti joujou pesònn.
Vè zòn midi,
Ou pat gen gou sansyèl vayevyen
Sèks ou yo ki kouche sou bò yon peyizaj
Kap domine yon lanmè ki eksite.
Ou te mòso chante sa
Lè’m te kann rale solèy maten
Nan pwi espas tan mwen.
Ou te konn ale nan pie lave yon ti mòn,
Kote ou te konn transfòme tèt ou an pye bwa etimoloji
Avèk rasin enpenetrab
Kak grandi nan vitès limyè
Sou zye mwen tou dousman.
Ou menm ak orijin mwen yo
Se te toujou menm obsesyon
Ki te konn fè’m beni non komen yo.
ti syèl mwen an ap dòmi,
e map panse…
ou menm ak orijin mwen yo
de kontinan,
yon ka e lot ka zile an.
M’te konn rann kont mwen ke latè antyè se te yon zile,
Mwatye ble, mwatye vèt
Mwatye makawon, mwatye skèlèt.
Mwen tap dòmi…
Mwen te anlè nan syèl la,
Rèv mwen yo te konn bare
Tout mouvman foli yo.
Mwen te konn wè yo ponyen grènn patriyòt sanginè
Kap plen ravin yon frontyè
Kap anglouti yon vomi fyèl.
Mwen te konn wè ou
Abiye ak pyebwa nwaj
Nan yon papòt zefi.
Laglwa ou nan gagànn wouj
Tampèt luwanj yo.
Ou te fanm dife esansyèl sa,
Mwatye mantò, mwatye afektye,
Mwatye chalè sa kap grenpe sou atòm
zile fòm boul sa.
Pat ko gen non
Pou kouch chalè sa,
Pèsònn pat oze ba’l non….
Ou menm ak orijin mwen yo,
Istwa rakonte nan makrèl,
Nan palè,
Nan palè makrèl.
Ti pawòl payen an,
Yon mòso eklips,
Yon mòso limyè pwazon,
Yon mwatye lalin nan fant janm ou,
Tan mwen yo branche
Nan jikstapozisyon paj ou.
Plezi,
Kri
Anpil ma spèm, dyare vèbal.
Nesans pitit powèm lan,
Ti stròf peche sa.
Lapriyè moral ki gen gou rans lan
Te pentire syèl ble
Ki nan maten lejann nou yo,
Tankou yon tizanj kap plenyen
Ki plen ak sekrè gòg magòg.
Tabou, lòm fòje
Powetik, lòm vajinal.
Ou menm ak orijin mwen yo,
Pafwa bri fèb
Yon ti bèt malelve
Se te pi gwo dezakò an.
Ou te konn chape anba zye’m
Ak ti kal kredibilite yon paradi byen mèg.
Rèv pini lezòm yo,
Se te fantòm pak kochon ak fado li
Ki te konn fè’m envante pròp tèt mwen
E aprè manje pròp tèt mwen anko.
Ou te konn chape kò’w
Lè’m te wè ou monte sou mabouya
Ki tap rele van egzil ou.
Ou te konn chape kò’w
Pandan ke lezòm te sispann
Chase zombi’l yo
Pandan ke yo te sispann
Chase baka’l yo
Pandan ke yo te sispann
Trase ang nan paralèl
Egoyis yo.
Pafwa mwen te konn tann
Ke cheve blanch sòti nan tèt solèy lè’l te nan limit syèl la.
Mwen te konn ale nan powèm lan
Nan mitan mònn sentaks yo
jwenn yon aksantegi
Pou libète bèbè mwen an.
Mwen te konn ale nan powèm lan
Pou’m ka jwen ki moun mwen ye
Nan zantray ou,
Pou’m ka jwenn ki stil de powèt mwen ye,
Kap grenpe
Sou pwoz ou yo ak vèsè vetebre ou yo.
Ou menm ak orijin mwen yo
Se te toujou menm obsesyon
Ki te gen menm pwen nan tout rèv mwen yo
Pandan ke revèy mwen tap etènn limyè an
Mwen te rann kont ke lespwa mwen te dekonpoze
Nan spiral pikan frontyè yo
Kote pa gen bondye ki mache plis ke lòt bondye yo.

Monchè powèt…
A la fen pwezi an pa yon lojik lanmou
Se zepòl sivilizasyon li ye
E chak sivilizasyon se yon pòno la vyolans.

 

 

 

The Poet

……………………………...To José Valle Parreño

Sometimes the day said hypocritical farewells
to the full moon.
It was always the same fresh whim
of a sneaky morning who escapes
the adolescence.
Or maybe it was the Sun clowning,
clowning him,
clowning none.
At noon,
you were not the voluptuous flavor of the ups and downs
of your costly sex floating on the landscape
taming an excited ocean.
You were a piece of a song
when I woke up to the sunrise
from the deepest well of my time space.
You were on the shining feet of a knoll,
becoming an etymology tree,
with bottomless roots
growing fast as speed light.
over my slow eyes.
You and my origins
were always the same obsession
making me blessed common names.
My tiny cosmos sleeps,
and I meditate…
You and my origins,
two continents,
one quarter and a quarter of my island.
I realized that the entire earth was an island,
half blue, half green,
half grotesque, half emaciated.
I slept.
I was on top of the sphere,
my dreams avoided
the joyfulness of an absolute delirium.
I saw a fistful of joyful seeds
fulfilling the abyss of a frontier
gobbling a bitter vomit.
I used to look at you
through the door jamb of a zephyr door,
attired with a tree of clouds.
Your splendor of your red throat
of a tempest of odes.
You were that woman of the intrinsic fire,
half liar, half affectionate,
half of that perforation over the atoms
of the sphere island.
There was no name yet,
for that hot layer,
no one dared to named it…
You and my origins,
story be told in brothels,
in palaces,
in brothels palaces.
The small pagan word,
a piece of an eclipse,
a piece of a poisonous light,
a halfmoon between your legs,
my syncopated hours
on the juxtaposition of your page.
The pleasure,
the scream,
puddles of semen, verbal diarrhea.
The birth of a poem boy,
the little sinful verse.
The ejaculatory prayer of a moral acre
repainting the blue sky
of our epic dawn,
on a modest jeremiac angel painting
full of Gog and Magog secrets.
(Taboo, the man-made
poetic, the vaginal man.)
You and my origins,
sometimes a tiny scream
of an insolent insect
that was the discord.
You were escaping from my eyelids
with the plausible span of a slim paradise.
The punished dreams of man,
they were dodgy ghosts with their yoke
that made me invent myself
and then eat myself.
You were escaping from me
when I saw you on top of a mabuya
that was calling your exile breeze.
You were escaping
while the men ceased
of hunting zombies,
while they ceased
of hunting monsters,
while they ceased
of tracing an angle between parallels,
the ego.
Sometimes I waited
for the Sun to get bigger over the horizon.
I was moving towards the poem
between mountains of syntaxes
looking an acute accent
for my mute liberty.
I was moving towards the poem
looking for the man that I am
in your guts,
looking for the poet that I am
riding over
your vertebrate proses and verses.
You and my origins
were always an isotropic obsession
in all my dreams.
While my awakening turns off the lights,
My hopes vanished
on the spawn spiral frontiers
where the gods are all equal.

To the poet…
At the end of the poem there is not a logic for love
It is the foundation of the civilization
Every civilization is a porno of violence.

 

 

Traducción: Ramón Martínez
De Fuego cruzado: Antología épica / Crossfire: Epic Anthology.
Edt. Amado J. Lascar, Virginia, 2020.

 

 

Samuel Gregoire. Nació el 13 de mayo del 1983, Puerto Príncipe, Haití. Estudió Ingeniería Financiera y Administración de Empresas. Tiene una formación en Francés Lengua Extranjera, en Poesía experimental y en Derecho Humano en el ejercicio Periodístico.  Publicó su primer libro El amor ha muerto, en Santo Domingo 2011. Prologó la antología Palabras de una isla, Primera antología de la poesía haitiana y dominicana, de Basilio Belliard y Gasthon Saint-Fleur (2012). Su reciente libro bilingüe es Simulacros de paraísos y otros renacidos, publicado en el 2018 (Ediciones Amargord, Madrid, España). Gregoire escribe en español, créole y francés.

La composición que ilustra este post fue realizada a partir de una ilustración del artista Julialillard

 

año 1 ǀ núm. 3 ǀ enero – febrero 2021
Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , Last modified: marzo 15, 2021

Estrellas de mar sobre una playa

Los poemas de la pandemia

AUTOR

Margaret Randall

 

ISBN

978-958-52793-1-5

PRECIO ARGENTINA

ARS $5.000

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

La sal de la locura

Le Sel de la folie

AUTOR

Fredy Yezzed

ISBN

978-1-950474-12-7

PRECIO ARGENTINA

ARS $5.000

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

PRECIO AMAZON

Pronto Disponible

 

Carta de las mujeres de este país

Letter from the Women of this Country

AUTOR

Fredy Yezzed

ISBN

978-1-950474-09-7

PRECIO ARGENTINA

ARS $5.000

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

PRECIO AMAZON

Pronto Disponible

 

La canción que me salva

The Song that Saves Me

AUTOR

Sergio Geese

ISBN

978-1-950474-03-5

PRECIO ARGENTINA

Agotado

En este asombro, en este llueve

Antología poética 1983-2016

AUTOR

Hugo Mujica

ISBN

978-1-950474-15-8

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

El país de las palabras rotas

The Land of Broken Words

AUTOR

Juan Esteban Londoño

ISBN

978-1-950474-05-9

PRECIO ARGENTINA

AR $2.500

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

Las semillas del Muntú

AUTOR

Ashanti Dinah

ISBN

978-1-950474-22-6

PRECIO ARGENTINA

Agotado

PRECIO COLOMBIA

Agotado

Paracaidistas de Checoslovaquia

AUTOR

Eduardo Bechara Navratilova

ISBN

978-1-950474-25-7

PRECIO ARGENTINA

AR $3.500

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

PRECIO AMAZON

Pronto Disponible

Este permanecer en la tierra

AUTOR

Angélica Hoyos Guzmán

 

ISBN

978-1-950474-82-0

PRECIO ARGENTINA

ARS $3.500

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

La fugacidad del instante

AUTOR

Miguel Falquez-Certain

 

ISBN

978-958-52674-5-9

PRECIO ARGENTINA

Pronto Disponible

PRECIO COLOMBIA

COP 100,000

PRECIO AMAZON

Pronto Disponible

 

Mudar el mundo

AUTOR

Ana Gandini

ISBN

978-987-86-6012-7

PRECIO ARGENTINA

ARS $3.500

El guardián de la colmena

AUTOR

Leandro Frígoli

ISBN

978-987-88-0285-5

PRECIO ARGENTINA

ARS $3.500

El diario inédito del filósofo
vienés Ludwig Wittgenstein

Le Journal Inédit Du PhilosopheViennois Ludwing Wittgenstein

AUTOR

Fredy Yezzed

ISBN

978-1-950474-10-3

PRECIO ARGENTINA

ARS $5.000

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

PRECIO AMAZON

Pronto Disponible

 

Fragmentos fantásticos

AUTOR

Miguel Ángel Bustos

ISBN

978-958-52096-8-8

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

El bostezo de la mosca azul

Antología poética 1968-2019

AUTOR

Álvaro Miranda

ISBN

978-958-52793-5-3

PRECIO ARGENTINA

Agotado

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

Geografía de los amantes del Sur

AUTOR

Mónica Viviana Mora

ISBN

978-958-53033-2-4

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

Geografía de los amantes del Sur

AUTOR

Mónica Viviana Mora

ISBN

978-958-53033-2-4

PRECIO COLOMBIA

COP 35,000

Yo vengo a ofrecer mi poema

Antología de resistencia

SELECCIÓN & CURADURÍA 

Fredy Yezzed, Stefhany Rojas Wagner

y Eduardo Bechara Navratilova

ISBN

978-958-53033-3-1

PRECIO ARGERTINA 

AR $7.000

PRECIO COLOMBIA

COP 80,000

El inmortal

AUTOR

John Galán Casanova

ISBN

978-95853-39439

PRECIO COLOMBIA

COL 35.000

 

Las voces de la tierra

AUTOR

Yanet Vargas Muñoz

ISBN

978-958-49-3124-5

PRECIO COLOMBIA

COL 35.000

 

Lo que se desvanece

AUTOR

Luis Camilo Dorado Ramírez

ISBN

978-958-53394-8-0

PRECIO COLOMBIA

COL 35.000

 

Por el ojo del pincel

AUTOR

Mónica Fazzini

 

ISBN

978-987-86-5317-4

PRECIO ARGENTINA

ARS $3.500